آقای جواد رنجبر کرمانی متولد سال ۷۷
حائز رتبه ۲۳ کنکور
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیک تبدیل انرژی
دانشگاه صنعتی شریف
فرزند همکار شاغل: خانم اکرم کاظمی/تهران

دیدگاهتان را بنویسید