آقای علی زارعی فرزند
پرویز زارعی
دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی تهران.
فرزند همکار بازنشسته : پرویز زارعی/ آمل

صاحب آثار علمی و مقالات ISI چاپ شده در الزویر و IEEE
لینک آثار منتشر شده :

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026269218304348

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9528914/

 

دیدگاهتان را بنویسید