آقای امیر مهدی جهانگیریان فر متولد سال ۱۳۷۶
حائز رتبه ۵۵ کنکور
دانشجوی مدیریت کسب وکار استراتژی دانشگاه تهران
فرزند همکار بازنشسته :محمد جهانگیریان فر/ تهران

دیدگاهتان را بنویسید