از آنجا که کانونها از انتشار صورتجلسه 22 آبان فیمابین خود و مدیران شرکت مخابرات خودداری نموده و در شرایط کرونایی بدون رعایت احترام وعدم توجه به اهمیت حفظ سلامتی پیشکسوتان و در نظر نگرفتن سختی و هزینه رفت آمد برای سالمندان  و بعد مسافت از آنان برای رویت صورتجلسه دعوت به حضور در کانونها نموده اند، شایسته است اصل پروانه فعالیت و همچنین در راستای شفاف سازی، صورتهای مالی هزینه کرد حق عضویتهای اخذ شده از بازنشستگان را به آنها ارائه نمایندو

دیدگاهتان را بنویسید